Strona główna · Rodzaje pytań w ankiecie · Rodzaje pytań

Rodzaje pytań


Na platformie e-Inquiry możesz użyć 20 typów pytań. Najważniejsze z nich to:

- pięć możliwych odpowiedzi (na zadane pytanie można odpowiedzieć w skali od 1-5 np. bardzo dobrze, dobrze, neutralnie, źle i bardzo źle; domyślnie zaznaczona jest opcja brak odpowiedzi)

- pytanie o datę (odpowiedzią jest data w formacie RRRR-MM-DD)

- pytanie o płeć (możliwość zaznaczenia opcji kobieta bądź mężczyzna, domyślnie włączony brak odpowiedzi)

- pytanie jednokrotnego wyboru z listą rozwijaną lub bez niej (możliwość zaznaczenia opcji "inny" i podania własnej odpowiedzi)

- pytanie jednokrotnego wyboru z komentarzem (można wybrać jedną odpowiedź i dodać swój komentarz)

- pytanie wielokrotnego wyboru (można wybrać wiele odpowiedzi, w przypadku wyboru opcji "inne" możliwość dodania komentarza)

- pytanie wielokrotnego wyboru z komentarzem (możliwość wyboru wielu odpowiedzi i skomentowania każdej z osobna

- pytanie otwarte (możliwa odpowiedź w formie dłuższego lub krótszego tekstu)

- pytanie numeryczne (odpowiedzią jest liczba)

- ranking (ankietowany proszony jest o uszeregowanie odpowiedzi według stopnia ważności)

- pytanie tak/nie (domyślna odpowiedź - brak odpowiedzi)

- pytanie macierzowe z określoną (3,5,10) liczbą kolumn odpowiedzi lub dowolnie wybraną gamą odpowiedzi (w wierszach umieszczamy podpunkty pytania, a w kolumnach możliwe odpowiedzi)