Strona główna · Słownik · Słownik pojęć związanych z ankietami

Słowniczek

Słownik pojęć stosowanych na platformie e-Inquiry

pytanie wielokrotnego wyboru (check box)

ankietowany ma możliwość zaznaczenia wielu odpowiedzi traktowanych z jednakową ważnościąpytanie wielokrotnego wyboru (radio button)

ankietowany ma możliwość zakreślenia tylko jednej odpowiedzi z wielupytanie wielokrotnego wyboru (drop down list)

ankietowany ma możliwość zaznaczenia jednej odpowiedzi poprzez wybranie jej z rozwijanej listy


pytanie tabelaryczne

w przypadku, gdy chcemy zadać kilka pytań mających taki sam zestaw kategorii odpowiedzi (np. zdecydowanie zgadzam się, zgadzam się, nie zgadzam się, zdecydowanie nie zgadzam się). W takich przypadkach możliwe jest stworzenie macierzy, czyli tabeli zawierającej pytania i odpowiedzipytanie - pole tekstowe

pole tekstowe umożliwiające ankietowanemu napisanie swojej opinii na zadany tematpytanie opisowe

rozszerzone pole tekstowe pozwalające na napisanie opinii, odpowiedzipytanie jednokrotnego pozytywnego/negatywnego wyboru

pytanie dające ankietowanemu możliwość odpowiedzi "tak" bądź "nie"pytanie oceniające

odpowiedzią na pytanie jest ocena w skali od 1 do 5pytanie o datę

wymaga odpowiedzi, której treścią jest data (wymaga od ankietowanego odpowiedniego formatu wprowadzenia)pytanie liczbowe

możliwość wymagania odpowiedzi, której treścią jest liczbaokreślenie wymagalności odpowiedzi na dane pytanie

ustawienie parametru przy pytaniu, który powoduje, że respondent musi dać odpowiedź na pytanieudostępnienie za pomocą linku adresu z ankietą

internetowy adres (url), pod którym znajduj się gotowy do wypełnienia formularz ankietydostęp do wyników ankiety - Raport podstawowy

dostępny tylko dla Twórcy ankiety (Ankietera)formularz z wynikami przeprowadzonych badańformat pliku *.csv

(Comma Separated Values - wartości rozdzielone przecinkiem) - format przechowywania danych w plikach tekstowych. Poszczególne rekordy rozdzielone są znakiem nowego wiersza, a wartości zwykle rozdzielone są przecinkami, jednak jako separatory pól w miejsce przecinków.