Strona główna · Regulamin

Regulamin korzystania z serwisów internetowych firmy Filar

1. Platforma e-Inquiry.eu (zwany dalej Serwisem) jest prowadzona przez firmę FILAR z siedzibą w Warszawie, ul. Fieldorfa 7/91, zwaną w dalszej części regulaminu Filar.
2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Filar oraz korzystania z Serwisu jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Filar oraz podmioty z nim współpracujące są jedynymi uprawnionymi z tytułu autorskich praw majątkowych do treści zawartych w Serwisie. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami).
4. Wszelką korespondencję e-mailową należy przesyłać na adres office@e-inquiry.eu
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.


Dostęp do Serwisu

6. Z Serwisu korzystać mogą zarejestrowane osoby fizyczne i przedsiębiorstwa zwane dalej Użytkownikami po przydzieleniu przez Filar konta w Serwisie. Serwis nie jest przeznaczony do dystrybucji i dla użytku osób lub przedsiębiorstw podlegających przepisom prawa, które taką dystrybucję lub użytek zabraniają lub w jakikolwiek sposób ograniczają.
7. Filar udziela Użytkownikom niewyłącznego prawa do korzystania z informacji zawartych w serwisie, w tym informacji bezpłatnych i płatnych bez prawa udzielenia dalszych upoważnień.


Zasady korzystania z Serwisu

8. Zamawiając usługę, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.
9. Usługi świadczone przez Filar polegają na udostępnianiu drogą elektroniczną całości lub części zasobów Serwisu, a także sprzedaży produktów drogą wysyłkową.
10. Usługi świadczone przez Filar za pośrednictwem witryny internetowej mogą być płatne lub bezpłatne. Filar zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych bezpłatnych usług.
11. Koszt Usług zawiera Cennik Usług dostępny na stronie Cennik w Serwisie.
12. Sposób zawarcia Umowy i zamówienia Usług określony jest przez informacje zawarte na stronie Zamówienie.
13. Usługa aktywowana jest niezwłocznie po otrzymaniu przez Filar potwierdzenia o uznaniu wpłaty na konto bankowe lub w przypadku indywidualnych ustaleń.
14. Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług po wpisaniu loginu i hasła w oknie logowania umieszczonym na witrynie Serwisu.
15. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy, zatem nie przysługuje użytkownikowi / konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000r. Nr 22 poz. 271 ze zmianami)
16. Użytkownik upoważnia Filar do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
17. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Regulamin.
18. Użytkownik nie ma prawa do tworzenia własnych baz danych lub zbiorów informacji w oparciu o materiały uzyskane w Serwisie.
19. Udostępnienie informacji z Serwisu przez użytkownika lub jego pracowników lub współpracowników osobom trzecim w drodze sprzedaży, oddania do używania bądź w jakikolwiek inny sposób, jak i wykorzystywanie informacji przez Użytkownika dla innych potrzeb niż potrzeby własne, bez odrębnego zezwolenia firmy Filar, stanowi poważne naruszenie Regulaminu.
20. Przy wykorzystaniu treści zawartych w serwisie Użytkownik zobowiązuje się wskazywać Serwis jako źródło ich pochodzenia.
21. Użytkownik nie ma prawa udostępniać hasła dostępu do swojego konta w Serwisie osobom trzecim oraz zobowiązuje się odpowiednio je zabezpieczyć przed utratą lub kradzieżą. W przypadku powzięcia informacji o złamaniu hasła lub zaznajomieniu się z hasłem w jakikolwiek inny sposób przez osobę trzecią, Użytkownik zobowiązuje się natychmiast powiadomić o tym Filar na piśmie lub drogą e-mailową.
22. Użytkownik ma prawo wglądu do danych podanych we wniosku rejestracyjnym i formularzu zamówieniowym przy zawarciu umowy, a w razie zaistnieniu błędu przy wprowadzaniu tych danych, użytkownikowi przysługuje prawo do ich skorygowania. W celu skorygowania błędnych informacji podanych we wniosku rejestracyjnym i formularzu zamówieniowym należy przesłać poprawne dane drogą e-mailową na adres office@e-inquiry.eu.
23. Filar zobowiązuje się do wykonywania codziennej kopii zapasowej danych Użytkownika.
24. W trakcie realizacji zamówienia istnieje, na wniosek Użytkownika, możliwość zwiększenia parametrów usługi (aktywacja nowej usługi) świadczonej na rzecz Użytkownika.
25. W przypadku braku opłaty w określonym na fakturze VAT terminie Filar ma prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do systemu (raportów). O fakcie tym Użytkownik zostanie powiadomiony mailem. Czynność ta nie blokuje ankietowanym dostępu do kwestionariusza. Po wpłynięciu środków finansowych na konto bankowe Filar Użytkownikowi zostaje przywrócony dostęp do raportów.


Ograniczenie odpowiedzialności

26. Przedstawione, w dystrybuowanych przez Serwis informacjach (w tym między innymi komentarzach, raportach, analizach, prognozach, sygnałach) poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora, firmy Filar lub Serwisu do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści Serwisu nie stanowią "rekomendacji" lub "doradztwa" w rozumieniu stosownych ustaw. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie treści Serwisu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi Użytkownik.
27. Filar nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie, zakłócenia, przerwy w łączności między Użytkownikiem a Serwisem.
28. Filar nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych wynikłą z przyczyn użytkownika, awarii sprzętu i czynników losowych.
29. Filar nie odpowiada wobec Użytkownika ani osób trzecich za szkody wynikłe z wszelkich możliwych nieścisłości lub opuszczeń w treści Serwisu.
30. Użytkownik zgadza się, że korzysta z informacji zawartych w Serwisie wyłącznie na własną odpowiedzialność.
31. O każdym zakłóceniu łączności z Serwisem i braku dostępu po uiszczeniu opłaty do treści płatnych, Użytkownik jest zobowiązany poinformować Filar w terminie 1 dnia roboczego pisemnie lub drogą e-mailową.
32. Filar zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu witryny w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu.
33. Filar zastrzega sobie prawo dowolnego kształtowanie treści Serwisu, w tym między innymi usuwania, uzupełniania i dodawania nowych treści. Filar nie jest zobowiązany do informowania Użytkowników o jakichkolwiek zmianach i aktualizacjach Serwisu.
34. Serwis może zawierać linki do stron internetowych prowadzonych przez inne osoby i podmioty prawne, w tym podmioty zagraniczne. Filar nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach, w tym również za informacje, materiały, analizy, produkty, usługi i programy. Filar nie jest odpowiedzialny za działanie produktów i usług proponowanych na tych stronach ani za żadne inne usługi na nich oferowane bądź reklamowane. Przed korzystaniem z usług takich stron internetowych zalecamy dokładne zapoznanie się z ich regulaminem.
35. Filar nie ponosi odpowiedzialności za wyniki ankiet (w szczególności za ich zafałszowanie w wyniku błędnego sporządzenia ankiety lub celowego działania ankietowanych lub ankietujących), ich interpretację oraz wszelkie szkody, które mogłyby z tego wynikać.


Reklamacje


36. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres office@e-inquiry.eu
37. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych.
38. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Użytkownika.


Ochrona prywatności

39. Filar właściel Serwisu zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Użytkownika, a w szczególności do danych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych ankiet. Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie informacji:

  • dostępnych publicznie;
  • uzyskanych niezależnie z innych źródeł;
  • co do których uzyskano pisemną zgodę od Użytkownika na ich ujawnienie;
  • których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa.

40. Wszystkie uzyskane przez Filar dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).


Dodatkowe warunki

41. Poszczególne części Serwisu mogą zawierać dodatkowe zasady korzystania z nich. Jeżeli zasady te stoją w sprzeczności do Regulaminu korzystania z serwisu wówczas obowiązującymi zasadami stają się zasady regulujące poszczególne strony lub części Serwisu.
42. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.
43. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian niniejszego Regulaminu użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie wskazanym w powiadomieniu Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2008 roku.