Strona główna · Polityka prywatności

Polityka prywatności platformy e-Inquiry

Dane osobowe

Użytkownik może korzystać z serwisu internetowego firmy Filar (zwanej dalej Filar), nie ujawniając, kim jest i nie podając firmie Filar jakichkolwiek danych osobowych. Mogą jednakże zaistnieć okoliczności, w których firma Filar lub partnerzy Filar będą potrzebować danych Użytkownika. Użytkownik może zdecydować się na ujawnienie firmie Filar swoich danych osobowych w różnych sytuacjach. Może na przykład podać Filar informacje takie jak imię, nazwisko i adres lub identyfikator e-mail, potrzebne do korespondencji z nim, do realizacji zamówienia lub do dostarczenia Użytkownikowi subskrypcji. Użytkownik może podać Filar informacje dotyczące karty kredytowej w celu dokonania zakupu, albo też przekazać dane dotyczące swojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego w związku z miejscem pracy w Filar, o które chce się ubiegać. Intencją Filar jest powiadomienie Użytkownika o sposobie wykorzystania takich informacji przed ich zebraniem. Filar będzie w pełni respektować żądanie Użytkownika, aby nie wykorzystywać takich informacji do dalszego utrzymywania z nim kontaktów poza spełnianiem oczekiwań Użytkownika. Jeśli Użytkownik podaje Filar dane osobowe innej osoby, na przykład współmałżonka lub współpracownika, zakłada się, że ma na to pozwolenie takiej osoby.Realizowanie zleceń Użytkownika

Jeśli Użytkownik zgłosi za pośrednictwem serwisu WWW Filar zapotrzebowanie na produkt, usługę, materiały marketingowe lub poprosi o oddzwonienie, Filar wykorzysta podane przez niego dane osobowe w celu realizacji takiego zlecenia. W związku z tym Filar może udostępnić te dane osobom trzecim, które muszą się zaangażować w realizację zlecenia, na przykład innym działom Filar, Partnerom Handlowym Filar, instytucjom finansowym, firmom transportowym, instytucjom pocztowym lub rządowym (na przykład Urzędowi Celnemu). W związku z transakcją Filar może też skontaktować się z Użytkownikiem w ramach ankiety dotyczącej zadowolenia Klienta lub w celu przeprowadzenia badań rynku.Wykorzystanie w celach marketingowych

Informacje podane Filar za pośrednictwem niektórych serwisów WWW Filar mogą również zostać wykorzystane do celów marketingowych przez Filar i wybrane osoby trzecie. Jednakże przed wykorzystaniem informacji do takich celów Filar umożliwi Użytkownikowi zadecydowanie, czy chce, aby podane przezeń informacje zostały wykorzystane w ten sposób.Serwisy firmy Filar poświęcone zasobom ludzkim (w tym naborowi)

W związku z podaniem lub zapytaniem o pracę, bez względu na to, czy stanowisko jest oferowane za pośrednictwem serwisu WWW Filar, czy też w inny sposób, Użytkownik może dostarczyć Filar informacje o sobie, na przykład życiorys. Filar może wykorzystywać takie informacje dla potrzeb swoich i podmiotów powiązanych, w celu podjęcia decyzji o zatrudnieniu lub udzielenia odpowiedzi na pytanie. Z wyjątkiem sytuacji, w których Użytkownik przekaże, aby tego nie robiono, Filar zatrzyma te informacje do ewentualnego wykorzystania w przyszłości.Informacje dla Partnerów Handlowych

Użytkownik reprezentujący Partnera Handlowego Filar może odwiedzić serwis WWW Filar przeznaczony specjalnie dla Partnerów Handlowych Filar. Filar może wykorzystywać informacje przekazywane za pośrednictwem takiego serwisu do administrowania relacjami biznesowymi Filar z Użytkownikiem, z Partnerem Handlowym reprezentowanym przez Użytkownika i z ogółem Partnerów Handlowych Filar oraz do rozwijania takich relacji. Może to na przykład oznaczać wykorzystanie takich informacji w celu przesyłania Użytkownikowi szczegółowych informacji o programach dla Partnerów Handlowych Filar. Pewne informacje mogą też być udostępniane innym Partnerom Handlowym (pod warunkiem przestrzegania ewentualnych zobowiązań w zakresie poufności) albo też Klientom lub potencjalnym Klientom Filar. W związku z konkretną transakcją lub programem Filar może też skontaktować się z Użytkownikiem w ramach ankiety dotyczącej zadowolenia Klienta lub w celu przeprowadzenia badań rynku.Administrowanie Dostawcami firmyFilar

Użytkownik reprezentujący Dostawcę Filar może odwiedzić serwis WWW Filar przeznaczony specjalnie dla Dostawców Filar. Filar może wykorzystywać informacje przekazywane za pośrednictwem tego serwisu WWW w związku z zawieraniem lub przeprowadzaniem transakcji z Dostawcą. Może to na przykład obejmować udostępnianie informacji innym działom Filar, Partnerom Handlowym Filar, Klientom, firmom transportowym, instytucjom finansowym, instytucjom pocztowym lub rządowym zaangażowanym w realizację transakcji. Informacje mogą też zostać wykorzystane do administrowania relacjami biznesowymi Filar z Użytkownikiem, z Dostawcą reprezentowanym przez Użytkownika i/lub z ogółem Dostawców Filar oraz do rozwijania takich relacji.Fora dyskusyjne i pokoje rozmów sieciowych firmy Filar

Użytkownik korzystający z forum dyskusyjnego lub z pokoju rozmów sieciowych Filar powinien być świadomy faktu, że informacje tam podawane będą szeroko dostępne dla innych osób, tak w Filar, jak i poza Filar, posiadających dostęp do danego forum dyskusyjnego lub pokoju rozmów sieciowych. Należy też pamiętać, że poszczególne fora i pokoje rozmów sieciowych mogą podlegać dodatkowym zasadom i warunkom. Opinia każdego Użytkownika forum lub pokoju rozmów sieciowych jest wyłącznie jego własną opinią i nie powinna być traktowana jako odzwierciedlenie opinii Filar.Inne uwagi dotyczące serwisów WWW firmy Filar

W niektórych przypadkach konkretne serwisy WWW Filar mogą zawierać inne uwagi dotyczące sposobu korzystania z serwisu oraz procedur dotyczących postępowania z informacjami tam podawanymi.Ochrona i jakość danych

Intencją Filar jest ochrona danych osobowych Użytkownika oraz zachowanie ich jakości.
Filar wdraża odpowiednie środki i procesy, takie jak wykorzystanie szyfrowania przy przesyłaniu danych objętych szczególną ochroną. Dzięki temu dane osobowe pozostają zabezpieczone a ich jakość zachowana.Uzupełnianie informacji

Co pewien czas Filar może uzupełniać informacje przekazane przez Użytkownika za pośrednictwem serwisu WWW Filar informacjami z innych źródeł, takimi jak informacje potwierdzające dane adresowe lub inne dostępne informacje biznesowe. Pozwala to Filar zachować poprawność zbieranych informacji oraz świadczyć usługi wyższej jakości.Korzystanie z usług Dostawców

W niektórych przypadkach Filar korzysta z usług Dostawców w celu zbierania, wykorzystywania, analizowania i przetwarzania w inny sposób informacji w swoim imieniu. Praktyką Filar jest wymaganie od takich Dostawców postępowania z informacjami w sposób zgodny ze strategią Filar.Informacje cookie, sygnalizatory WWW i inne technologie

Filar zbiera czasami anonimowe informacje dotyczące wizyt w serwisach WWW Filar w celu lepszej obsługi Klientów. Dla przykładu: Filar rejestruje domeny, z których Użytkownicy łączą się z serwisem oraz dokonuje pomiarów aktywności Użytkowników w serwisach WWW Filar - jednak jest to wykonywane w sposób zapewniający anonimowość informacji. Informacje te są czasami określane mianem zapisu czynności użytkownika. Filar lub osoby trzecie działające w imieniu Filar mogą wykorzystywać te dane do analizy trendów i do celów statystycznych, a w konsekwencji do zapewniania lepszej obsługi Klientów. Ponadto zbierając dane osobowe Użytkownika podczas transakcji, Filar może wyodrębnić pewne informacje dotyczące tej transakcji w postaci uniemożliwiającej identyfikację Użytkownika i połączyć je z innymi informacjami w tej postaci, takimi jak zapis czynności użytkownika. Takie informacje są wykorzystywane i analizowane jedynie na poziomie zagregowanym, w celu pomocy w zrozumieniu trendów i wzorców. Informacje te nie są przeglądane na poziomie indywidualnym. Jeśli Użytkownik nie życzy sobie, aby szczegółowe informacje dotyczące jego transakcji były wykorzystywane w ten sposób, to może wyłączyć obsługę informacji cookie w swojej przeglądarce. Filar zbiera informacje wspomniane w poprzednich akapitach za pomocą różnych technologii, w tym informacji cookie. Informacje cookie zawierają dane, które mogą być wysyłane z serwisu WWW do przeglądarki Użytkownika, a następnie zapisywane w na jego komputerze w postaci anonimowego znacznika, identyfikującego komputer Użytkownika, ale nie jego samego. Niektóre strony Filar wykorzystują informacje cookie, wysyłane przez Filar lub przez dostawców będących osobami/firmami trzecimi, lub też inne technologie, co zapewnia lepszą obsługę Użytkownika przy ponownym korzystaniu z danego serwisu WWW. Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby przekazywała informacje przed otrzymaniem informacji cookie i dawała jednocześnie możliwość akceptacji informacji bądź ich odrzucenia. Użytkownik może również wyłączyć obsługę informacji cookie w przeglądarce. Jednakże w takim przypadku niektóre serwisy WWW mogą nie działać właściwie. Niektóre z serwisów WWW Filar korzystają też z technologii sygnalizatorów WWW lub z innych technologii w celu lepszego dostosowania tych serwisów i, w konsekwencji, zapewnienia lepszej obsługi Klientów. Technologie te mogą być wykorzystywane na różnych stronach w serwisach WWW Filar. Po uzyskaniu przez Użytkownika dostępu do takiej strony WWW generowane jest anonimowe powiadomienie o tym zdarzeniu, które może zostać następnie przetworzone przez Filar lub dostawców Filar. Sygnalizatory WWW zazwyczaj pracują w połączeniu z informacjami cookie. Jeśli Użytkownik nie życzy sobie, aby jego informacje cookie były kojarzone z odwiedzaniem takich stron, to może wyłączyć obsługę informacji cookie w przeglądarce. W przypadku wyłączenia obsługi informacji cookie technologie sygnalizatorów WWW i inne technologie nadal będą umożliwiać wykrywanie połączeń z tymi stronami, jednak generowane przez nie powiadomienia nie będą mogły zostać skojarzone z innymi anonimowymi informacjami cookie i będą ignorowan e.Monitorowanie jakości usług

Niektóre transakcje w sieci WWW mogą wymagać kontaktu telefonicznego Użytkownika z Filar lub Filar z Użytkownikiem. Do ogólnej praktyki Filar należy monitorowanie, a w niektórych przypadkach rejestrowanie, takich kontaktów dla celów związanych ze szkoleniem personelu lub kontrolą jakości.Reklamy elektroniczne

Niektóre firmy pomagają Filar w świadczeniu interaktywnych elektronicznych usług reklamowych, takich jak banery reklamowe. Firmy te mogą zbierać i wykorzystywać informacje o Klientach, aby pomóc Filar w lepszym zrozumieniu, jakie oferty, promocje i typy reklamy są najlepiej odbierane przez Klientów Filar. Informacje zbierane w ten sposób są agregowane, nie można więc na ich podstawie zidentyfikować pojedynczego Użytkownika.Personalizowane odsyłacze do adresów URL

W pewnych sytuacjach Filar może personalizować i dostosowywać serwisy WWW na potrzeby niektórych Użytkowników. Użytkownik, który odwiedzi jeden z takich serwisów może zobaczyć go w postaci dostosowanej, z odniesieniami do produktów i/lub usług, które według Filar mogą go zainteresować, ze względu na wcześniejsze kontakty Użytkownika z Filar i informacje, jakie przekazał. Kiedy Użytkownik korzysta z takich serwisów WWW, Filar może zbierać informacje o jego wizycie, aby móc lepiej dostosować serwis, zgodnie z zainteresowaniami Użytkownika. Zaproszenie do odwiedzenia jednego z takich serwisów WWW jest zazwyczaj przedstawiane w postaci personalizowanego adresu URL w wiadomości e-mail, powiadomienia na stronie rejestracji serwisu WWW lub przy logowaniu się w serwisie WWW.

Odwiedzając jeden z takich serwisów WWW, Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie przez Filar informacji dotyczących sposobu korzystania z serwisu przez Użytkownika oraz na powiązanie ich z innymi informacjami o Użytkowniku i o jego relacjach z Filar. Jeśli Użytkownik nie życzy sobie, aby informacje o nim były wykorzystywane w taki sposób, to nie powinien przyjmować zaproszeń do odwiedzania takich serwisów.

Ujawnienie wymagane przez prawo

W pewnych okolicznościach dane osobowe mogą zostać ujawnione zgodnie z wezwaniami lub nakazami sądowymi lub rządowymi.Technologia ochrony prywatności

Wraz z rozwojem technologii, Użytkownikom zapewniane są coraz większe możliwości sprawowania kontroli nad ich danymi osobowymi. Oznacza to również umożliwienie organizacjom przestrzegania ich zasad i strategii dotyczących ochrony prywatności. Jako dostawca technologii informatycznej, Filar aktywnie wspiera rozwój technologii ochrony prywatności, aby pomóc w osiągnięciu tych celów i stworzeniu większego zaufania i pewności co do sposobu, w jaki traktowane są dane osobowe.Odsyłacze do serwisów WWW firm innych niż firmy Filar

Serwisy WWW Filar mogą zawierać odsyłacze do innych serwisów WWW. Filar nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za procedury dotyczące ochrony prywatności i zawartość tych innych serwisów WWW.Powiadamianie o zmianach

Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności zostało ostatnio zaktualizowane 15 sierpnia 2008. Po każdej jego istotnej zmianie na stronie głównej serwisu WWW Filar przez 30 dni będzie wyświetlane stosowne powiadomienie.Pytania dotyczące ochrony prywatności

Jeśli Użytkownik ma pytania odnośnie niniejszego oświadczenia, może wysłać wiadomość e-mail do koordynatora serwisu WWW Filar. Jego adres to filar@e-inquiry.eu. Za pomocą tego adresu Użytkownik może też skontaktować się z Filar, jeśli chce zadać pytanie dotyczące sposobu postępowania przez Filar z informacjami Użytkownika, jeśli chce się uzyskać kopię informacji przekazanych Filar, albo też jeśli wie się, że informacje są niepoprawne i firma Filar powinna je skorygować. Jednakże zanim Filar będzie w stanie udostępnić Użytkownikowi jakiekolwiek informacje lub skorygować informacje niepoprawne, Filar może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o zweryfikowanie jego tożsamości oraz o podanie innych szczegółowych informacji, które umożliwią odpowiedź na jego wniosek. Filar dołoży starań, aby udzielić odpowiedzi w odpowiednich ramach czasowych.
Użytkownik, który ma pytania lub wątpliwości odnoszące się do oświadczenia dotyczącego ochrony prywatności w serwisie WWW, powinien najpierw skontaktować się bezpośrednio z Filar.


Wszystkie dane osobowe przetwarzane są przez Filar, zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych w celach związanych z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej.