Strona główna · Nasze Badania · Wyniki badań: Platforma e-Inquiry w oczach użytkownika

Wyniki badań: Platforma e-Inquiry w oczach użytkownika


W dniach 5- 30 IX. 2007 przeprowadziliśmy badania dotyczące postrzegania platformy e-Inquiry przez naszych aktualnych i potencjalnych klientów. Badania te oczywiście przeprowadziliśmy przy pomocy tej właśnie platformy stosując wprowadzone niedawno ulepszenia jak pytanie warunkowe czy randomizacja odpowiedzi. Ankiety, do wypełnienia których zaprosiliśmy subskrybentów naszej listy wysyłkowej oraz dotychczasowych klientów wypełniło 147[1] respondentów, co stanowi 33% stopę zwrotu. Tak wysokie zainteresowanie badaniem spowodowane było z pewnością możliwością przetestowania naszej ulepszonej platformy do przeprowadzania badań on-line. Wśród ankietowanych 22% (32 osoby) korzystało już z naszych usług, a 52% (76 osób) zamierza skorzystać w najbliższej przyszłości. Pozostali albo nie są jeszcze zdecydowani na formę badań ankietowych lub w ogóle nie planują ich przeprowadzania w najbliższym czasie.

 

Tabela nr 1. Zestawienie odpowiedzi na pytania 2, 4, i 5

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

 

Biorąc pod uwagę fakt, iż 84 ankietowane osoby (57%) w ciągu ostatniego roku przeprowadziło badania ankietowe, a tylko 32 korzystało z naszych usług łatwo zauważyć olbrzymi potencjał dla rozwoju naszej usługi. Silny trend w kierunku przechodzenia od ankiet pocztowych czy telefonicznych w stronę internetowych, wypełnianych on-line zauważyć można szczególnie analizując odpowiedzi na pytanie 6. Aż. 98 ankietowanych czyli 67%, będąc potencjalnym ankietowanym wolałoby wypełniać ankietę internetową, 32 wskazań (22%) udzielono dla ankiety telefonicznej, 15 dla ulicznej (10%) i 3 dla pocztowej (2%).

 

Tabela nr 2. Zestawienie odpowiedzi na pytanie „Jaką formę ankiety wolałby Pan/Pani wypełniać?”

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

 

Nasi respondenci w przeważającej liczbie przypadków (82 osoby- 56% respondentów) sami tworzą kwestionariusze ankietowe, w 35% (51 osób) korzystają tylko z pomocy firmy specjalistycznej, a w 17 przypadkach (12%) zlecają zlecają wykonanie kwestionariusza w całości specjalizującej się w tym firmie.

Przeprowadzane przez respondentów badania ankietowe najczęściej dotyczą satysfakcji klienta- 51% (75 ankiet), satysfakcji pracowników- 39% (58 ankiety). Na dalszych miejscach wymieniane są badania rynku- 17% (25 ankiet). Odnotowano też mały odsetek (6,8%- 10 ankiet) wskazań na badania naukowe. Wyniki te potwierdzają się z naszymi obserwacjami dotyczącymi ankietyzacji przeprowadzanych przy pomocy platformy www.e-Inquiry.eu.

 

Tabela nr 3. Zestawienie odpowiedzi na pytanie „W jakim celu przeprowadza Pan/ Pani najczęściej badania ankietowe?”

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

 

Co zachęca aktualnych potencjalnych klientów do korzystania z naszych usług?

Jako najważniejszą cechę naszej usługi aż 103 osoby (70% ogółu respondentów) wymieniło „brak konieczności przenoszenia danych z kwestionariusza papierowego do programu komputerowego”, następnie wymieniano „niskie koszty”- 85 wskazań (58%); „łatwość wypełnienia przez ankietowanego”- 70 wskazań (48%); „nowoczesność” i „możliwość uzyskania wyników w czasie rzeczywistym”. Niestety tylko 6 respondentów (4%) zwróciło uwagę na ekologiczność proponowanego rozwiązania. Szczegółowy rozkład odpowiedzi na pytanie „Jakie cechy badania ankietowego metodą on-line są dla Pana/Pani najważniejsze?” zawiera tabela nr 4.


 

Tabela nr 4. Zestawienie odpowiedzi na pytanie nr 8

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

 

Odpowiedzi na pytanie dotyczące cen i jakości naszych usług są silnie uzależnione od faktu, czy ankietowany korzystał już z naszych usług czy nie.

Spośród wszystkich ankietowanych 59% (87 osób) uznało, że ceny oferowanych przez nas usług są niskie, 31% (46 osób), że są umiarkowane, a 9,5% (14 osób)- zbyt wysokie.

Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę tylko ankietowanych, którzy korzystali już z naszych usług okazuje się, że nikt nie uważa naszych cen za zbyt wysokie, 3 osoby za umiarkowane, a 29 osób, że niskie.

Wszyscy spośród ankietowanych, którzy korzystali z naszych usług (32 osoby) uznali, że jakość oferowanych przez nas usług jest wystarczająca. Pozostali- 115 osób- nie mają zdania.

Biorąc pod uwagę odpowiedzi na pytanie 1 ankiety – „Jak dowiedział się Pan/Pani o naszej platformie” doszliśmy do wniosku, że najbardziej efektywną formą reklamy tego typu usługi jest reklama w Internecie. Aż 65 respondentów (44% ogółu) dowiedziało się o nas dzięki reklamie w wyszukiwarce, 30 osób (20% ogółu)  z reklamy na innej stronie, a 21 osób (14%) od znajomych.

PODSUMOWANIE

Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły nasze przekonanie o dużym zainteresowaniu klientów i potencjale wybranego przez nas segmentu rynku badań ankietowych. Wydaje się, że ciągle jeszcze istnieje zbyt mała świadomość istnienia możliwości prowadzenia ankietyzacji przez Internet. Coraz to nowi klienci odkrywają naszą ofertę stwierdzając, że jest to szybka, nieskomplikowana i tania metoda przeprowadzania badań. Jesteśmy zadowoleni z tempa wzrostu zainteresowania platformą e-Inquiry. Rosnąca grupa zadowolonych klientów jest dla nas motorem do dalszych działań mających na celu ciągłe doskonalenia naszej oferty. Mamy nadzieję, że przeprowadzając podobne badanie za rok uzyskamy dużo więcej wskazań na odpowiedź „od znajomych” w pytaniu o źródło informacji o naszej platformie.

Zbudowaliśmy już widoczną i stabilną pozycję platformy e-Inquiry w Internecie, teraz chcemy jeszcze bardziej zaistnieć w świadomości naszych klientów, dążymy do tego, aby polecali nas swoim znajomym i kontrahentom jako pewnego i solidnego partnera w dziedzinie ankietyzacji.[1] Stan na 1.X. 2007- wyniki badania opracowano wg danych zebranych do 1.X. 2007